×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : یکشنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۳  .::.   برابر با : Sunday, 16 June , 2024  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

 

بھ نام خدا

 

برنامھ ھمایش

 

حمایت از اموال فرھنگی و تاریخی در حقوق بین الملل

 

سھ شنبھ ١٩ مھر ماه ١٣٩

 

١۴:٣٠ تلاوت قرآن مجید و پخش سرود جمھوری اسلامی ایران

 

١۴:۴٠ سخن دبیر اجرایی ھمایش، جناب آقای دکتر ستار عزیزی، عضو ھیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

 

١۴:۵٠ سخنرانی ھای افتتاحیھ:

 

١. جناب آقای دکتر محمد علی زلفی گل، ریاست محترم دانشگاه بوعلی سینا

 

٢. جناب آقای دکتر جمشید ممتاز، ریاست محترم انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

 

٣. جناب آقای شھاب الدین محمدی عراقی، دبیر کمیتھ ملی حقوق بشردوستانھ

 

۴. جناب آقای پیر ریتر، رئیس دفتر نمایندگی کمیتھ بین المللی صلیب سرخ

 

١۵:٣٠ سخنی با شما، سرکار خانم دکتر فریده شایگان، دبیرکل انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

 

رئیس جلسه: جناب آقای دکتر بهرام مستقیمی

 

١۵:٣۵ سخن آغازین: ضرورت حمایت از اموال فرھنگی در حقوق بین الملل، جناب آقای دکتر ابراھیم بیگ زاده، عضو ھیأت علمی دانشکده

 

حقوق دانشگاه شھید بھشتی

 

١۵:۵٠ پیش نیازھای حمایت از اموال فرھنگی و تاریخی در حقوق بین الملل، جناب آقای رضا صدیقی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

 

مؤسسھ فرھنگی موزه ھای بنیاد مستضعفان

 

١۶:٠۵ تحول مفھوم “اموال فرھنگی” در پرتو ضرورت ھای بین المللی معاصر، سرکار خانم حوریھ حسینی اکبر نژاد، دانشجوی دوره دکتری

 

حقوق بین الملل دانشگاه علامھ طباطبایی

 

١۶:٢٠ تحولات مصونیت اجرایی دولت ھا با تأکید بر اموال فرھنگی، جناب آقای دکتر امیر ساعد وکیل، محقق و مشاور مرکز امور حقوقی بین

 

المللی ریاست جمھوری

 

١۶:٣۵ پرسش و پاسخ

 

١۶:۵٠ پذیرایی

 

رئیس جلسه: جناب آقای دکتر بیژن حاجی عزیزی

 

١٧:٠۵ مالکیت منشور کوروش در حقوق بین الملل، سرکار خانم دکتر آرامش شھبازی، مدرس و محقق حقوق بین الملل

 

١٧:٢٠ میراث فرھنگی در خطر پروژه ھای عظیم سد سازی از دیدگاه حقوق بین الملل: سد سیوند و تخت جمشید، جناب آقای جمشید مظاھری،

 

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامھ طباطبایی

 

١٧:٣۵ قوانین و مقررات ثبت آثار در فھرست میراث جھانی یونسکو و نگاھی بھ جایگاه ایران، جناب دکتر یعقوب محمدی فر، دانشیار گروه

 

باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

 

١٧:۵٠ روند عضویت جمھوری اسلامی ایران در کنوانسیونھای حفاظت از آثار فرھنگی، جناب آقای دکتر حسین عنایت، رئیس ادره معاھدات و

 

حقوق بین الملل وزارت امور خارجھ

 

١٨:٠۵ پرسش و پاسخ

 

چھارشنبھ ٢٠ مھر ماه ١٣٩٠

 

صبح

 

٨:٣٠ تلاوت قرآن مجید و پخش سرود جمھوری اسلامی ایران

 

رئیس جلسه: سرکار خانم دکتر هاجر سیاه رستمی

 

٨:۴۵ حمایت حقوقی از آثار تاریخی و فرھنگی در برابر آلودگی ھای زیست محیطی، جناب آقای امین ولی زاده و جناب آقای صابر نجومی، بھ

 

ترتیب دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور مرکز تھران و دانشگاه علامھ طباطبایی

 

٩:٠٠ استرداد اموال فرھنگی و شیوه ھای جایگزین آن، سرکار خانم ھالھ حسینی اکبر نژاد، دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه

 

علامھ طباطبایی

 

٩:١۵ گزارش عملکرد مرکز امور حقوقی بین المللی در حمایت از اموال فرھنگی و تازیخی، جناب آقای مجید جعفرزاده، رئیس مرکز امور حقوقی

 

بین المللی ریاست جمھوری

 

٩:٣٠ اقدامات سازمان میراث فرھنگی در راستای حمایت از اموال تاریخی و فرھنگی، جناب آقای امید غنمی، مدیرکل امور حقوقی و املاک

 

سازمان میراث فرھنگی

 

٩:۴۵ اموال فرھنگی تاریخی و قانون قابل اعمال در حقوق بین الملل خصوصی، جناب آقای محمد سعیدی، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

دانشگاه تھران

 

١٠:٠٠ حمایت از اموال فرھنگی و تاریخی در مخاصمات مسلحانھ: محورھای بنیادین و چالش برانگیز، جناب آقای دکتر محمد رضا ضیایی

 

بیگدلی، عضو ھیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامھ طباطبایی

 

١٠:١۵ حمایت از اموال فرھنگی در جمھوری اسلامی افغانستان، جناب آقای سید مصدق خلیلی، مشاور میراث فرھنگی وزارت اطلاعات و

 

فرھنگ افغانستان، جناب آقای عمرا خان مسعودی، مدیرکل موزه ھای ملی افغانستان، عبدالواسیع فیروزی، عضو ھیأت علمی باستانشناسی در

 

آکادمی علوم، جناب آقای محمد علی مقصودی، کارمند بخش ارتباطات دفتر کمیتھ بین المللی صلیب سرخ/کابل

 

١١:١۵ پرسش و پاسخ

 

١١:٣٠ پذیرایی

 

رئیس جلسه: دکتر محمد ابراهیم زارعی

 

١١:۴۵ سازمانھای بین المللی و مسؤولیت حمایت از اموال فرھنگی و تاریخی، جناب آقای دکتر سید قاسم زمانی، عضو ھیأت علمی دانشکده

 

حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامھ طباطبایی

 

١٢:٠٠ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و قاچاق اموال فرھنگی و تاریخی، سرکار خانم فاطمھ یاوری، دانشجوی دوره کارشناسی

 

ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شھید بھشتی

 

١٢:١۵ تشریح وظایف دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در رابطھ با حمایت از دارایی ھای فرھنگی، جناب آقای صفت لله

 

UNODC طاھری شمیرانی، مدیر ملی برنامھ مقابلھ با جرم، عدالت کیفری و فساد

 

١٢:٣٠ پرسش و پاسخ

 

١٢:۴۵ نماز و ناھار

 

بعد از ظھر

 

رئیس جلسه: سرکار خانم دکتر نسرین مصفا

 

١۴:٣٠ یونسکو و تدوین و توسعھ حقوق بین الملل در حمایت از اموال فرھنگی، جناب آقای دکتر جمشید ممتاز، عضو ھیأت علمی دانشکده

 

حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تھران

 

١۴:۴۵ کنوانسیونھای حفاظت از اموال فرھنگی، جناب آقای عبدالمھدی مستکین، رئیس اداره فرھنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران

 

١۵:٠٠ نقش یونسکو در حمایت از اموال فرھنگی در حقوق بین الملل، سرکار خانم نارین کاشانی، نماینده دفتر منطقھ ای یونسکو در تھران

 

١۵:١۵ حمایت از اموال فرھنگی در رویھ دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق، جناب آقای دکتر ھیبت لله نژندی منش، مدرس حقوق بین

 

الملل و سرکار خانم زھرا الیاسی، پژوھشگر حقوق بین الملل

 

١۵:٣٠ حمایت از اموال تاریخی و فرھنگی در پرتو اساسنامھ دیوان کیفری بین المللی، جناب آقای دکتر فریدون جعفری، عضو ھیأت علمی

 

دانشگاه بوعلی سینا

 

١۵:۴۵ پرسش و پاسخ

 

١۶:٠٠ پذیرایی

 

رئیس جلسه: سرکار خانم دکتر فریده شایگان

 

١۶:١۵ سازگاری اصل حفاظت از میراث فرھنگی با اصل گردش آزاد کالا در اسناد بین المللی، سرکار خانم عارفھ فروتن، دانشجوی کارشناسی

 

ارشد حقوق بین الملل دانشگاه قم و جناب آقای دکتر علی مشھدی، دکترای حقوق عمومی از دانشکده حقوق دانشگاه شھید بھشتی

 

١۶:٣٠ سازمان کنفرانس اسلامی و حمایت از اموال فرھنگی و تاریخی: با تأکید بر موضوع فلسطین، جناب آقای دکتر ستار عزیزی؛ عضو ھیأت

 

علمی دانشگاه بوعلی سینا

 

١۶:۴۵ جایگاه کمیتھ بین المللی صلیب سرخ در حمایت از اموال فرھنگی در مخاصمات مسلحانھ، جناب آقای دکتر پوریا عسکری، مشاور حقوقی

 

دفتر نمایندگی کمیتھ بین المللی صلیب سرخ در ایران

 

١٧:٠٠ سخن پایانی، جناب آقای دکتر ستار عزیزی

 

١٧:١۵ پرسش و پاسخ