برگزاری همایش رابطین شوراهای حل اختلاف استان همدان

آخرین همایش رابطین شوراهای حل اختلاف استان همدان با حضور روسا شوراهای  ومجتمع های استان همدان و قضات شوراها در دفتر مرتضی دیناری معاون قضایی رییس کل دادگستری و ریاست کل شوراهای استان همدان برگزار شد در این جلسه دیناری با مثبت ارزیابی کردن شوراها در ایجاد صلح وسازش  و استفاده کردن از خود مردم جهت این مهم بر لزوم توجه به کیفیت شوراها تاکید کرد. در ادامه این استاد دانشگاه با  تبیین قانون شوراها ی حل اختلاف خلاهای موجود را بررسی و موارد مبتلا به را به افراد متذکر شد  در پایان جلسه  برنامه های اتی شوراهای حل اختلاف استان همدان در سال ۸۹ جهت اعضا ارایه واز نقطه نظرات حاضران استفاده شد/

نظرات بسته است.