* سمینار حقوق، ژنتیک، اخلاق، روانشناسی

زمان و محل برگزاری:
آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران (شمال به جنوب)، خیابان یمن، خیابان رشیدالدین فضل الله، میدان دانشگاه، ابتدای خیابان درکه، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۱۹-۲۰ آبان ۱۳۸۹

برگزارکنندگان:
۱.پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ـ ابن سینا
۲.دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۳.پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
۴.مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نظرات بسته است.