نکاتی از مبحث سوگند و گواهی

سوگند تکمیلی فقط برای دعاوی مالی است .
برخلاف سوگند بتی و استظهاری که در دعاوی مالی و غیر مالی است .
_ گواهی غیرمسلم علیه مسلم شنیده میشود
اما اعتبار آن با دادگاه است .
_ در صورتی که احقاق حق متوقف بر گواهی باشد
و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود
الزام او ممنوع است .
_ شرایط گواه هنگام ادای گواهی معتبر است
نه زمان تحمل گواهی
_ در صورت واجد بودن شرایط و در خواست طرفین
دادگاه مکلف به قبول شهادت است

 

نظرات بسته است.